top of page

Bê tông nhựa nóng

​Bê tông nhựa nóng BMT được sản xuất từ nguồn đá chất lượng tốt nhất của khu vực Tân Cang và Tân Đông Hiệp, cùng với nhựa đường chất lượng cao nhập khẩu trực tiếp từ Singapore:
​Bê tông nhựa nóng BMT được sản xuất từ nguồn đá chất lượng tốt nhất của khu vực Tân Cang Tân Đông Hiệp, cùng với nhựa đường chất lượng cao nhập khẩu trực tiếp từ Singapore:
bottom of page