top of page

Đá cấp phối

Là sản phẩm được tạo ra từ đá nguyên khai được hình thành từ những hỗn hợp đá dăm và đá mi bụi. Kích thước tiêu chuẩn của đá là từ 0-4cm được chia thành nhiều loại khác nhau để đáp ứng nhu cầu của công trình và phục vụ cho cho doanh nghiệp. Cấp phối đá dăm thường được dùng để làm các công việc như: xử lý tưới nước, rải, đầm nén lớp móng trên và móng dưới.
sản phẩm được tạo ra từ đá nguyên khai được hình thành từ những hỗn hợp đá dăm đá mi bụi. Kích thước tiêu chuẩn của đá từ 0-4cm được chia thành nhiều loại khác nhau để đáp ứng nhu cầu của công trình phục vụ cho cho doanh nghiệp. Cấp phối đá dăm thường được dùng để làm các công việc như: xử tưới nước, rải, đầm nén lớp móng trên móng dưới.

Chưa có sản phẩm nào ở đây...

Trong lúc chờ đợi, bạn có thể chọn danh mục khác để tiếp tục mua sắm.

bottom of page